Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet (friskolor, fria förskolor med flera)

LÄS MER

Ansökan ska följa kommunens riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag samt göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Efter att en komplett ansökan inkommit till utbildningsförvaltningen är vår målsättning att utredningstiden ska vara högst fyra (4) månader. Kalix kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i blanketten. Beslut om godkännande fattas av utbildningsnämnden.

§ 179 Dnr 2019-00381 639
Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem – Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande avgifter för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem enligt nedan:
a) 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.
b) 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
c) 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa