Ansökan om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd så kallat försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Socialtjänstens ekonomienhet gör en beräkning som grundar sig på den riksnorm som Socialstyrelsen gett ut för hela landet. Riksnormen baseras på Konsumentverkets beräkningar över kostnader för olika hushållsstorlekar. Hänsyn tas också till de omständigheter som du eller din familj befinner sig i vid tiden för ansökan.

Enligt socialtjänstlagen ska en individuell behovsprövning alltid göras. Ett beslut ska alltid fattas som ett bifall eller avslag till ansökan om försörjningsstöd. Ett avslagsbeslut meddelas alltid skriftligt och beslutet går att överklaga till Förvaltningsrätten.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personuppgifter för sökande och eventuell medsökande

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa