Ansökan om godkännande för att utöka antalet platser i fristående förskola och fritidshem

LÄS MER

En förskola, ett fritidshem eller en öppen fritidsverksamhet som redan innehar ett godkännande men som av olika anledningar valt att utöka platserna ska ansöka om ett nytt godkännande. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kalix kommun kan komma att kräva ytterligare uppgifter från sökanden, utöver det som framgår i blanketten. Beslut om godkännande fattas av utbildningsnämnden.

§ 179 Dnr 2019-00381 639
Avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem – Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande avgifter för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem enligt nedan:
a) 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola och vissa fritidshem.
b) 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande.
c) 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte.

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@kalix.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa